Til starsiden

Om flom

Flom - et naturlig fenomen

Flom er en naturlig del av vassdragenes liv. Norge har et variert landskap, og flommene opptrer derfor forskjellig ut i fra hvor vi er i landet.

  • Langs store deler av kysten er klimaet mildt. Her kommer de største flommene om høsten og vinteren på grunn av mye regn, ofte sammen med snøsmelting.

  • I innlandet er vinteren lang og kald. Nedbøren blir liggende som snø fram til våren. Hvert år blir det flom når snøen smelter. Kommer det regn samtidig kan flommen bli ekstra stor.

  • Flere steder i Norge er det isbreer. I breelver er det som regel regn og smelting fra breen sent på sommeren som gir de største flommene.

Sommer og høst kan kortvarig og kraftig regn skape store og raske flommer i mindre elver. Ved langvarig regn kan det bli flom også i større elver.


Etter mye regn blir elva flomstor. Dette bildet er fra Åbjøra i september. Foto: Arne Hamarsland NVE.

Målestasjon som måler vannstand og vannføring i Hobølelva. Data gir grunnlag for å tallfeste ulike flomstørrelser. Foto: NVE.

Skadeflommen i elva Moksa ved Tretten under flommen Vesle-Ofsen i 1995.
Foto: NVE.

Hva er flom

Vi snakker gjerne om flom når det oppstår oversvømmelse langs en elv, en bekk eller rundt en innsjø. Noen snakker også om flom når det er springflo i havet.

Hydrologene som arbeider med vann og vannmengder snakker om flom når vannføringen eller vannstanden oppnår en viss størrelse. Langs elver og innsjøer rundt omkring i landet vårt finnes det målestasjoner som måler vannføring og vannstand. Det er disse opplysningene hydrologene bruker for å si om vi har flom eller ikke.

Hva er vannføring og vannstand?

Vannføring og vannstand er måleenheter for vannmengder og flom. Vannføring er mengden av vann som renner i en bekk eller elv i løpet av en tidsenhet (f.eks 1 sekund). Vannstanden er hvor høyt vannet står på en utplassert skala eller målestav.

Hva er skadeflom?

Når det oppstår ødeleggelser på f. eks jordbruksområder, hus og veier i forbindelse med flom kalles dette en skadeflom. Noen ganger graver elva nytt løp, eller det går ras i forbindelse med flom. Dette kan gi svært store skader.

Hvordan oppstår flom?

De vanligste grunnene til flom i Norge er:

• Kraftig regnvær
• Langvarig regnvær
• Omslag til varmt vær når det er mye snø som smelter raskt
• Regnvær samtidig med snøsmelting

Snøsmelting alene fører sjelden til skadeflom i Norge, men får vi snøsmelting og regnvær samtidig kan dette gi store skadeflommer. Store oversvømmelser kan også skje hvis ras, is eller andre ting som røtter og trær demmer opp en bekk eller elv. Da blir det oversvømmelse på oversiden av demningen.


Trege flommer og raske flommer

I flatt terreng, ved innsjøer og på elvesletter, vil vannet stige sakte før bakken langsomt settes under vann. Det er god tid til å komme seg unna. Skadene begrenser seg som regel til hus og bygninger. I bratt terreng hvor elva har stort fall skjer alt mye raskere. Kreftene i vannet er voldsomme, og flommen kommer ofte overraskende slik at menneskeliv kan gå tapt.
Elveslettene i Østerdalen under flommen i 1995. Foto: GLB.

Blir det oftere flom nå enn før?

Vårt klima er i endring. Målinger viser at det blir varmere i hele landet. Mange steder i Norge kommer det også mer regn og snø enn før. Fordi det blir varmere vil mer av nedbøren om vinteren komme som regn i stedet for snø. Dette gir trolig mindre vårflommer og flere høst- og vinterflommer fremover.


Hvor mange mister livet i flom?

I Norge er det heldigvis sjelden at menneskeliv går tapt ved flom. Ellers i verden hører vi stadig om store flomkatastrofer der mange mennesker mister livet. Dette skyldes at mange mennesker i den fattige delen av verden bor på flomutsatte områder. I disse områdene er det også vanskelig å varsle flom. Folk bor ofte i svært dårlige hus, og det er vanskelig å komme seg vekk når flommen kommer. I tillegg fører ofte flommer til dårlig drikkevann noe som igjen kan spre alvorlige sykdommer.


Føre var!

Vi kan ikke hindre at det blir flom. Flom er en naturlig del av vassdragenes liv, og kan ikke kontrollers. Men vi må ikke glemme at noe kan gjøres slik at skadene blir så små som mulig!

Flere steder langs vassdragene våre er det bygd flomvoller som hindrer at vannet oversvømmer tettbebyggelse og jordbruksområdet. Flomvollene holder vannet unna. Under store flommer kan man oppleve at flomvollene ikke er høye nok. Da oversvømmes området. Store verdier står under vann, og folk må flytte fra hjemmene sine for en periode.

Flomvoll langs Glomma som hindrer oversvømmelse under store flommer. Foto: NVE.

Et lurt valg man kan gjøre for å unngå flomskader på hus og bygninger er å ikke bygge på flomutsatte områder. Mange ønsker å bo i nærheten av vannet, men hvor nært er det trygt å bygge? Flomsonekartene er et godt hjelpemiddel til dette. De viser hvilke områder som oversvømmes under flom.


Når flommen kommer

I Norge har vi en flomvarslingstjeneste som sender ut varsel om flom. På denne måten er vi bedre forberedt på hva som venter oss. Har du en båt liggende nede ved elva bør du ta en tur og se om den ligger trygt. Hva med campingvognen som står parkert like ved sjøen? Kjenner du noen som bor i et hus der kjelleren ofte oversvømmes kan du hjelpe til med å flytte tingene en etasje opp. Kanskje du må finne en annen vei til skolen fordi veien du vanligvis bruker er oversvømmet eller ødelagt? Mye kan skje på kort tid under flom så vær forsiktig!

Hvis dette er din skolevei må du kanskje finne deg enn annen vei under flommen? Foto: NVE.

Heldigvis finnes det måter å temme flomstore vassdrag på. Mange av innsjøene i Norge brukes til å lage vannkraft. Disse innsjøene har en dam slik at man kan velge hvor mye vann som skal renne ut i elva. Under store flommer kan man stenge dammen slik at vannføringen, og dermed flomskadene, nedover vassdraget blir mindre.

Vannet bak dammen i Alta brukes til å lage strøm. Under flom kan vannet samles i vannmagasinet slik at flommen nedover i elva blir mindre. Foto: NVE.

Til startsiden
 

Til startsiden

Filmen er hentet fra
storflommen på Østlandet
i 1995. Stedet er Tretten i
Gudbrandsdalen og elva
er Moksa. Klikk på pilen for å se filmen.
Nyttige linker   |   Om nettstedet